Όροι Διαγωνισμού

Home / Όροι Διαγωνισμού

Διοργανωτής

Η προωθητική αυτή ενέργεια διοργανώνεται από το Aquabirth, pregnancy &
family fitness place , Φανερωμένης 30 Χολαργός , Ελλάδα και διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που κατά τον χρόνο συμμετοχής τους έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στην κλήρωση είναι δωρεάν και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση
για λήψη συγκεκριμένων υπηρεσιών ή συναίνεση συμμετοχής σε διαφημιστικές
ενέργειες.

Χρονικό διάστημα

Η προωθητική ενέργεια ορίζεται σύμφωνα με τον εκάστοτε διαγωνισμό.

Ανακήρυξη νικητών

Οι νικητές επιλέγονται τυχαία ανάμεσα σε όλους όσους έχουν δικαίωμα να
λάβουν μέρος και το κάνουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ενημέρωση νικητών

Οι νικητές για διαγωνισμούς του Aquabirth, pregnancy & family fitness
place, αναρτώνται σε post στο instagram, στην ίδια σελίδα αλλά και με story
μετά το τέλος της προθεσμίας συμμετοχής αλλά ενημερώνονται και με προσωπικό
μήνυμα.

Δώρα

Οι νικητές δικαιούνται να λάβουν το δώρο τους (αυτό που ορίζεται από τον
εκάστοτε διαγωνισμό) μόνο εφόσον διαθέτουν έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση εντός
Ελλάδος [εφόσον πρόκειται για αντικείμενα]. Οι νικητές δεν έχουν κανένα
δικαίωμα εξαργύρωσης σε μετρητά, αντικατάστασης, αλλαγής ή συμπλήρωσης του
δώρου που τους αντιστοιχεί.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία
αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της κάθε κλήρωσης για να αναδειχτούν οι
εκάστοτε νικητές και να τους σταλούν άμεσα τα δώρα. Δεν τα επεξεργαζόμαστε για
άλλους σκοπούς και ιδίως για διαφημιστικούς. Σε καμία περίπτωση δεν
κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός της εταιρίας μας. Μετά την ολοκλήρωση της
κλήρωσης, τα στοιχεία των μη επιτυχόντων διαγράφονται άμεσα ενώ των νικητών
διατηρούνται μέχρι το πέρας του ημερολογιακού έτους.

Κανόνες συμπεριφοράς

Το Aquabirth, pregnancy & family fitness place, διατηρεί το δικαίωμα να
αποκλείσει από την κλήρωση συμμετέχοντες που αλλοιώνουν ή επιχειρούν να
αλλοιώσουν τη διαδικασία συμμετοχής ή τον διαγωνισμό ή παραβαίνουν τους
παρόντες όρους συμμετοχής.

Δυνατότητες τερματισμού

Το Aquabirth, pregnancy & family fitness place διατηρεί το δικαίωμα να
διακόψει ή να τερματίσει χωρίς προειδοποίηση την κλήρωση λόγω απρόβλεπτων
συνθηκών.

Υπεύθυνος

Ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σε σχέση με τον εκάστοτε διαγωνισμό ή κλήρωση
θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στο Aquabirth, pregnancy &
family fitness (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  ή

στη σελίδα του Aquabirth στο Facebook
( https://www.facebook.com/Aquabirthvaporidi) ή

στη σελίδα του Aquabirth στο Instagram (https://www.instagram.com/aquabirthpregnancy/)

Οι κληρώσεις και οι διαγωνισμοί δεν διεξάγονται με χορηγία ή υποστήριξη του
Facebook ή του Instagram και ούτε διοργανώνονται από αυτά.

Νομική οδός

Αποκλείεται κάθε νομική προσφυγή.